GreenCharge dag på Almedalen var tisdagen, då ett välbesökt seminarium om vägen till en framtid med hållbara transporter hölls.

seminarium 1.fw

GreenCharges seminarium lockade många besökare som både lyssnade, ställde frågor och deltog i debatten.

Seminariet öppnades, inför ett mer än fullsatt auditorium, av Anders Hederstierna, rektor på Blekinge Tekniska Högskola, som huvudman tillsammans med Minoo Akhtarzand styrgruppsordförande för projektet.  Därefter bjöds besökarna på en intressant bakgrundsbeskrivning, en initierad nulägesrapport och insyn i det som kommer att bli Sveriges bästa färdplan för vägen till det fossiloberoende samhället vi strävar emot. Seminariet avslutades med en debatt där ett flertal kommunalpolitiker och riksdagspolitiker från berörda län deltog i panelen.

emma berginger och göran lindell.fw

Göran Lindell, riksdagsledamot Jönköpings län (C), och Emma Berginger, partiföreträdare och kommunalrådskandidat för MP i Lund var överens om att ska gå mot ett fossiloberoende transportsystem, men inte om vägen dit.

Anders Hederstierna lyfte fram BTH:s roll som huvudman med ansvaret för forskningen, samt presenterade övriga i projektetorganisation med Miljöfordon Syd som projektledare samt styrgruppen med Jönköpings läns landshövding Minoo Akhtarzand som ordförande.

Minoo Akhtarzand tog över talarstolen och gav en initierad beskrivning om varför projektet är så viktigt och vad det kan betyda för samhället och näringslivet samt vår gemensamma framtid. Hon gav sin syn på värdet av en snabb utveckling mot hållbara transporter. Både för klimatet och ekonomin då ett stabilt och hållbart transportsystem är av avgörande betydelse för Sveriges utveckling och tillväxt. Dessutom erbjuds en rad nya affärsmöjligheter i samband med övergången till ny teknik som elfordon. Både, lokalt nationellt inom Sverige och för exportnäringen.

minoo akhtarzand3.fw

Minoo Akhtarzand, Landshövding i Jönköpings län, gav en initierad beskrivning om varför projektet är så viktigt och vad det kan betyda för samhället och näringslivet samt vår gemensamma framtid.

– Infrastrukturfrågor är väldigt viktiga för utveckling, för tillväxt, för företagande och för allt som vi gör, underströk Minoo.

Hon pekade på sambandet mellan vårt beroende av den infrastruktur vi har och det faktum att 1/3 av de växthusgaser som årligen släpps ut kommer ifrån de fordon som rullar på våra vägar. Hon pekade på utmaningen i att växla över till ett fossiloberoende transportsystem till 2030, för att leva upp till regeringens mål.

– För att komma dit måste vi fokusera på alternativa bränslen för våra fordon, konstaterade Minoo.

Hon pekade på att GreenCharge är ett viktigt initiativ som kommer att bidra till att nå målet och att alternativa bränslen som el och biogas kan skapa den möjligheten.

– Vi måste fokusera på hållbar utveckling när det gäller alla transportslag, där fordon utgör en del, sa Minoo Akhtarzand.

Hon pekade på att alla transportslag från bilen, över järnvägen och sjöfarten till flyget behövs och att vi måste fokusera på att göra dem alla fossilfria. Hon gjorde en beskrivning av dagens situation där vi i Sverige har 4,4 miljoner personbilar, varav endast 6 % drivs med förnybara drivmedel. Hon visade också på elbilens överlägsna energieffektivitet och omsatte i siffror med ett rent teoretiskt exempel som visade att vi kan klara oss med ca 10-15 TWh/år i energimängd om dagens personbilstrafik drivs med eldrivna fordon.

minoo akhtarzand2.fw

Minoo Akhtarzand var noga med att framhålla hur viktigt det är med ett fungerande transportsystem och vad det betyder för hela samhället. Särskilt när det är i balans med naturen.

– Det är en minskning med 70-80 % av energibehovet. Det är helt otroligt, sammanfattade en optimistisk Minoo Akhtarzand.

Efter Minoo var det dags för Henrik Ny forskare på BTH och forskningsprojektledare i GreenCharge, att beskriva det arbete som görs med att skapa en färdplan för vägen emot det hållbara samhället. Ett arbete helt i linje med BTH:s övriga hållbarhetsforskning.

– Hållbarhetsutmaningen är både ett hot och en möjlighet, förklarade Henrik. Det är den största utmaningen vi ställts inför, att få samhället att fungera framåt i tiden. Samtidigt har de som lyckats med detta en fantastisk affärsmöjlighet framför sig.

Henrik beskrev hur viktigt det är att negativa trender kan hävas och att vi lyckas hantera hållbarhetsutmaningen genom att vi hittar möjligheter och teknik för att i första hand skapa en stabil situation där de utsläpp som skadar miljön och skapar växthuseffekten inte förvärras. Han gav också sin syn på värdet av den här utvecklingen för näringslivet där de som lyckas skapa förutsättningar för att vi ska lyckas med vår strävan mot det hållbara samhället också kan se en rad ekonomiska fördelar av typen ökad försäljning och minskade skatter. Detta då vi i framtiden mycket väl kan få olika former av avgifter eller skatter på verksamhet som belastar miljön.

henrik ny.fw

– Hållbarhetsutmaningen är både ett hot och en möjlighet, förklarade Henrik Ny, forskningsledare på BTH. Det är den största utmaningen vi ställts inför, att få samhället att fungera framåt i tiden.

– Det handlar också om ökad produktivitet och trovärdighet för företagen, konstaterade Henrik.

Han tog upp Electrolux satsning på miljövänlig teknik som alternativ till de freoner som användes i kylanläggningar. Electrolux valde då att satsa på hållbar teknik med kolväten som köldmedie. Efter några års forskning kunde de växla över till den nya miljövänliga tekniken och var därmed flera år före konkurrenterna.

– De tjänade miljardbelopp på att tidigt fasa ut freonerna, avslutade Henrik Ny. Därefter överlämnade han ordet till Tomas Kåberger.

Tomas Kåberger, professor på Chalmers Tekniska Högskola och tillika dagens moderator, tog över och satte fokus på värdet i att tänka efter före. Att handla på ett sätt som gör att man undviker svårigheterna. Han beskrev Henrik Nys tankar som positiva i en värld med mycket negativa trender, men också en hel del positiva trender som det gäller att ta vara på.

– År 2013 var ett år där ökningen av förnybar elproduktion var större än ökning av den fossila elproduktionen, berättade Tomas. Det är jätteviktigt!

Han kunde också beskriva en energibransch där olika former av förnybar energiproduktion tar allt större plats och kostar allt mindre.

tomas kåberger.fw

Tomas Kåberger, professor på Chalmers Tekniska Högskola och tillika dagens moderator, kunde ge många exempel på en positiv utveckling.

– Förnybara energikällor bli allt mer effektiva. Vindkraftverken idag producerar 50 % mer el än de som levererades för tio år sedan, noterade Tomas Kåberger som också pekade på avsevärt billigare elproduktion med solceller.

Han beskrev också hur energipriserna är på väg ner och att energibolagen tvingas se sig om efter nya lösningar baserade på förnybara produktionsmetoder. Detta tillsammans med genombrottet för elbilar runt om i världen och speciellt i Norge ger hopp om en framtid där vi klarar hålbarhetskraven. Lägre priser på elbilar och batterier till desamma är numera inom synhåll.

– Med kombinationen av internet som är nästan gratis, sol- och vind-energi som är nästan gratis på marginalen och elbilar, vars driftenergi blir nästan gratis även om där krävs en en stor investering, så kan man göra fantastisk mycket roligt som på marginalen är nästan gratis, var den positiva summeringen signerad Tomas Kåberger.

– Och det här att grejerna på marginalen är nästan gratis. Det har ingen tidigare generation avnjutit så som vi kommer att kunna göra de närmaste decennierna.

Nåväl, nästan gratis kan upplevas som väl optimistiskt även om det faktiskt finns fog för resonemanget som ger oss just den där positiva framtidstron och ger styrka för att gå vidare i det arbete som GreenCharge nu är mitt uppe i, längs vägen mot det hållbara samhället.

Henrik Ny fortsatte med att berätta om den elbusstudie som gjorts i projektets regi. Han redogjorde för det omfattande bakgrundsarbetet som ledde fram till den studie som kunde skaka om buss-Sverige genom att belägga att det redan idag är lönsamt att investera i eldrivna bussar med batterier som energibärare. Omskakningen leder nu till ett uppvaknande i buss-branschen där allt pekar på bättre ekonomi, bättre miljö, bättre komfort och lägre ljudnivåer samt bättre luftkvalitet i städerna.

Efter Henrik Ny var det dags för projektets projektledare Jonas Lööf som redovisade den energideklaration som han gjort tillsammans med Miljöfordon Syds Daniel Hagberg. De båda har tillsammans kunnat belägga att det redan idag är lönsamt och fullt möjligt att ersätta betydligt mer än hälften av de bilar som rullar i offentlig verksamhet kan ersättas med elbilar.

jonas lööf.fw

Jonas Lööf, Miljöfordon Syd och projektledare i GreenCharge, presenterade en rad riktigt intressanta kalkyler vad gäller ekonomin med elbilar.

De har tillsammans tittat på hur bilarna används i de kommuner som är med i GreenCharge, vad de kostar och hur de påverkar miljön. De nästan 5000 fordonen körs i snitt 1600 mil och belastar den kommunala ekonomin med runt 300 miljoner varje år.

– Här finns det ganska många möjligheter när man väl grottar ner sig i det här och ser vad det är för fordon man har, berättade Jonas Lööf och kommer in på det vi idag kallar räckviddsångest.

Han satte fokus på de förutfattade meningar som finns när det gäller bilarnas räckvidd och användarnas behov av längre räckvidd, samt rädslan för kostnader och kunde visa att farhågorna i stort är överdrivna. En mycket konservativ beräkning visar att möjligheterna att fasa in elbilar i verksamheterna är betydligt större än de flesta tror.

– Trots att vi räknat i underkant när det gäller just räckvidden kom vi fram till att ungefär fyra av fem bilar redan idag kan ersättas med elbilar, om de används så som kommunerna använder sina fordon idag, förklarade Jonas.

Kostnadsberäkningar gjorda på en övergång till en mix av 100 % miljöbilar varav 50 % elbilar visar att kommunerna skulle kunna spara 25 miljoner per år. Med andra ord ca 8 % i ren vinst med andra ord. Och detta samtidigt som både arbetsmiljön blir bättre och bidraget till växthuseffekten minskar.

– Genom att ta fram fakta, både räckviddsmässigt och kostnadsmässigt kan vi då lägga fram beslutsunderlag för kommunerna för att i snabbare takt våga ta steg mot minskat fossilberoende, konstaterade Jonas.

Jonas kunde också visa på kalkyler, gjorda av honom och Miljöfordon Syds Daniel Hagberg, som visade att kostnaderna ur ett normalt användarperspektiv är fullt jämförbara mellan fossildrivna bilar och elbilar om man tar med supermiljöbilspremien i kalkylen.

Jonas Lööf gav även exempel på smidiga lösningar för att nå det fossiloberoende samhället 2030. Han talade om kombinationen av el och biodrivmedel som biogas och etanol. Han talade också om en snabb utbyggnad av laddinfrastruktur med publik snabbladdning som lite av en nyckel för att få fart på elbilsintroduktionen.

Efter Jonas Lööf tog Stefan Nilsson ordförande Miljöfordon Syd över och berättade om den stora elbilsturnén, Sveriges största roadshow med elfordon som han och Jonas Lööf inom ramen för GreenCharge i samarbete med Miljöfordon Syd hade gjort under våren.

Stefan tog över efter Jonas och berättade om sin verksamhet som motorjournalist med fokus på miljöbilar. En verksamhet som han drivit i närmare femton år och som nu kommit till den avgörande förändringen att flera användare kräver elbilen istället för den fossildrivna bilen. Han tog La Poste i Paris, fastighetsskötarna p IKEA och hemtjänsten i Sölvesborg som exempel på användare som föredrar elbilen.

– Ni ska få träffa den bästa ambassadören för elbilar jag någonsin mött, sa Stefan och visade en kort filmad intervju med Christina Militaro som går en kvart tidigare till jobbet för att få just elbilen, och som känner att hon får mer tid för sina ”kunder” och kan ge dem ett bättre bemötande tack vare just elbilen.

Värnamo Kommun och Gislaved Energi, två medlemmar i GreenCharge projektet, gav direkt därefter sina versioner av hur de introducerat elbilar i verksamheten och nu bygger ut laddinfrastrukturen i snabb takt.

hans göran johansson.fw

Hans-Göran Johansson, styrelseordförande i Värnamos kommun (C), gav en inspirerande berättelse om Värnamos resa mot det fossiloberoende transportsystemet.

– Den sista fossilbilen är redan köpt, poängterade den riktig elbilsentusiastiske Joacim Cederwall, Vd Gislaved Energi. Vi är övertygade om att vi kan ha en fossiloberoende fordonsflotta redan 2020.

joacim cederwall.fw

Joacim Cederwall, Gislaved Energi, gav klara besked. Vi har köpt vår sista fossilbränsledrivna bil sa han.

I det läget nickade många besökare uppskattande åt den beslutsamhet och övertygelse som finns på så många håll inom projektet och här personifierades av ledande medverkande inom projektorganisationen, forskningen och hos medlemmarna. Slutligen bjöd en panel bestående av kommunal och riksdagspolitiker med lokal anknytning in till en stunds debatt om politikernas syn på elbilsutvecklingen och på hur de skulle kunna driva utvecklingen åt rätt håll. Meningarna var delade, som de ska i en debatt, men alla hade samma mål: Det hållbara samhället.

Annicka Englblom.fw

Göran Lindell, riksdagsledamot Jönköpings län (C), och Emma Berginger, 2:a på riksdagslistan för Malmö, samt Annicka Engblom riksdagsledamot Blekinge län (M), till höger, bjöd på sina tankar om hur vi ska nå det fossiloberoende transportsystemet.

Peter Wretlund.fw

Peter Wretlund, kommunstyrelseledamot i Oskarshamns (S), och Hans-Göran Johansson, styrelseordförande i Värnamos kommun (C), berättade om det kommunala miljöarbetet.

Seminariet avrundades av Anders Hederstierna, BTH, och Landshövding Minoo Akhtarzand, som båda tackade för allas deltagande och engagemang.