GreenCharge II – en regional grön tillväxtmotor för omställningen till fossilfria transporter är en regional kraftsamling mellan kommuner, regioner, landsting, länsstyrelser, akademi och näringsliv som pågår t o m 20181231. Projektets medlemmar kommuner, landsting, regioner och företag visar vägen i omställningen genom att vara fossilfria senast 2020 i sina egna fordonsflottor. Projektet har intressenter från Småland, Blekinge och Öland med intresse även från Gotland, Halland, Skåne m.fl.

Fokus ligger å ena sidan på kundnytta (enkelt, tillgängligt, kostnadseffektivt) för att kunna identifiera framgångsfaktorer och undanröja barriärer så att det blir naturligt för fler konsumenter att investera i fossilfria fordon och transporter och å andra sidan på affärsnytta som möjliggör nya företag och arbetstillfällen inom den gröna och koldioxidsnåla ekonomin. Projektet har som mål att resultera i följande under projekttiden fram till 20181231:

  1. minst 20 aktiva medlemmar (kommuner/landsting/regioner) samt 50 företag som deklarerar sina ambitioner i undertecknade avsiktsförklaringar
  2. minst 50 medverkande lokala och regionala företag/samarbetspartners som tillhandahåller erbjudanden om produkter och tjänster till projektets medlemmar som möjliggör en omställning till fossilfria fordon och transporter i ett regionalt perspektiv
  3. att medlemmarnas (kommuner/landsting/regioner) fordonsflottor (som organisation) ska ha ökat med minst 30 procentenheter avseende andel fossilfria fordon i slutet av projektperioden (20181231). Detta ses som ett delmål för att de ska kunna vara 100% fossilfria till år 2020. Detta mål går att översätta i antal fossilfria fordon.
  4. att det i medverkande kommuner som geografiskt område ska finnas minst 10% fossilfria fordon senast 20181231 (detta innebär för regionen en utveckling från 6,0% till 10%). Detta ses som är ett viktigt delmål till 2030 då 100% av fordon i regionen bör vara fossilfria om målsättningen om fossilfri fordonsflotta ska kunna uppnås. Detta mål indikerar även att marknadsandelen för affärer är minst 10% i slutet av projekttiden och att den successivt ökar. (Fossilfria fordon: fordon som är avsedda för att drivas av annat än bensin och diesel exempelvis etanol, E85, biogas, elfordon, biodiesel etc. Alla procentmål översätts till antal vid projektstart. Vidare är ett utskrotat fordon (netto) = ett fossilfritt fordon. Uppföljning sker minst kvartalsvis för att kunna följa trender). Översättning av mål 3 och 4 i antal fossilfria fordon under projekttiden tas fram baserat på nuläge (statistik) per 20160630 kopplat till alla medverkande kommuner/landsting/regioner.
  5. upprättande av 20 anpassade handlingsplaner hos medlemmarna som visar vägen till fossilfria transporter till år 2020
  6. kartläggning av behov av utbyggnad av erforderlig basinfrastruktur för gröna drivmedel/grön energi som möjliggör att nå ovan mål av fossilfria fordon. Det är rimligt att denna strategi innebär en infrastruktur bestående av minst 500 publikt tillgängliga laddplatser för elfordon vid projekttidens slut samt utbyggnad av minst 10 nya publika tankställen med förnybart drivmedel (ej el) under projekttiden (biogas, HVO-diesel, vätgas, biodiesel etc). Denna del omfattar även att analysera olika affärsmodeller för att driva grön infrastruktur på ett kommersiellt och hållbart sätt (se affärskoncept nedan).
  7. 20 Demonstrationer av potentiellt hållbara gröna affärskoncept/affärsidéer (erbjudanden)
  8. 20 analyserade och bedömda affärskoncept/affärsmodeller/innovationer (demonstrationerna) enligt forskningsmetodik. Redovisa forskningsmetodiken för simulering/bedömning/förbättring av affärsmodeller/affärskoncept som testas i projektets demonstrationer. En metodik som efter projekttiden kan användas av flera för att analyser sina produkter och tjänster utifrån ett hållbart affärsperspektiv.
  9. 500 MSEK i investeringar under projekttiden i fossilfria produkter och tjänster i regionen (extra uppföljning av investeringar sker på de affärsupplägg/erbjudanden som testas och analyseras i demonstrationerna)
  10. De 20 demonstrationerna/affärskoncept som implementeras (och används som forskningsdata) förväntas att ge minst ett arbetstillfälle per demonstration/case under projekttiden. Minst 15 av dess förväntas att bli bestående efter projekttiden. Detta resultat förstärks av att projektet genom att driva frågan om fossilfria transporter stimulerar företag att satsa i högre utsträckning på sina innovationer, produkter och tjänster inom fossilfria transporter.