Efter en framgångsrik utvärdering av etableringsfasen börjar nu en femårig genomförandefas för att åstadkomma en snabb omställning till ett fossiloberoende godstransportsystem.

Över 20 forsknings- och innovationsprojekt med näringslivs- och samhällsengagemang har startats under etableringsfasen och flertal nya parter har involverat sig i programmet. Sju doktorander har hittills rekryterats och ytterligare sex stycken beräknas påbörja sin forskarutbildning under det kommande året. Även en innovationstävling har genomförts inom programmet.

Susanne Skovgaard 

– Programstyrelsen har utvärderat Triple F på fyra kriterier: relevans, effektivitet, resultat och nytta och konstaterade att arbetet löper på enligt plan, säger Susanne Skovgaard, chef för Strategisk utveckling, tillika ordförande i Trafikverkets programstyrelse för Triple F.

Konkreta steg närmare målet om ett fossilfritt godstransportsystem

Att åstadkomma ett fossilfritt godstransportsystem är en komplex utmaning och projekten inom Triple F spänner över många områden. Från metoder att öka fyllnadsgraden i transporter och att uppnå cirkulära flöden för återvinning till modeller för hur långa, tunga lastbilar (HCT)  kan assistera järnvägen som ett komplement mellan kombiterminal och godslagringsplats.

– Vi stödjer projektförslag som bedömts ha störst potential till realiserbara effekter som ger nytta för samhället och bidrar till svensk konkurrenskraft, berättar Susanne.

Tema elektrifiering

Olika branscher har skilda transportbehov och förutsättningar. Lösningar måste se olika ut men ändå samverka i systemet. Samtidigt behövs livskraftiga affärsmodeller med möjlighet för såväl gamla som nya aktörer att nå ekonomisk hållbarhet.

Under våren 2020 bjöds intresserade parter att lämna in förslag till nya projekt under temat elektrifiering. Varje förslag förväntas innebära ett konkret steg närmare målet om ett fossiloberoende godstransportsystem och ska snabbt kunna implementeras på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt

– Genom att delfinansiera Triple F bidrar Trafikverket till en snabbare omställning mot fossilfrihet, menar Susanne.