Volvo Lastvagnar presenterar nu en ny transportlösning som består av självkörande eldrivna kommersiella fordon som kan bidra till effektivare, säkrare och renare transporter för speciella uppgifter. Lösningen som Volvo kallar Vera är en eldriven och förarlös trailerdragare som i första hand är tänkt att lösa logistikuppgifter inom avgränsade områden som exempelvis terminaler. Fördelarna, som Volvo anger, är att den är tyst, utsläppsfri och kan jobba på egen hand dygnet runt utan pauser, mer än för laddning. Målet är på lång sikt att kunna erbjuda företag som behöver löpande transporttjänster mellan fasta punkter ett komplement till dagens erbjudanden.

En växande befolkning i världen och en ökande urbanisering leder till stora svårigheter att lösa miljöproblem som trafikstockningar, utsläpp och för höga bullernivåer. Dessutom gör den ökande konsumtionen, den snabbt växande e-handeln och den utbredda bristen på förare att behovet av effektiva transportlösningar blir ännu större.

 

Claes Nilsson

Claes Nilsson

 

– Transportbranschen har ännu inte nått sin fulla potential. Allt tyder på att behovet av transporter globalt sett kommer att fortsätta öka betydligt under det kommande årtiondet. Om vi ska klara att möta det behovet på ett hållbart och effektivt sätt måste vi hitta nya lösningar. För att kunna säkra ett smidigt flöde av varor behöver vi också kunna utnyttja den befintliga infrastrukturen bättre än vi gör nu. Transportsystemet som vi utvecklar kan därför bli ett viktigt komplement till dagens lösningar och kan bidra till att lösa många av de svårigheter som samhället, transportbolagen och transportköparna ställs inför idag, säger Claes Nilsson, vd Volvo Lastvagnar.

Volvo Lastvagnars framtida transportlösning är tänkt att användas för regelbundna, återkommande uppdrag med relativt korta rutter, stora godsvolymer och en hög leveransprecision. Transporter mellan logistiska knutpunkter, som en förlängning av det industriella flödet, är ett typiskt exempel, men andra användningsområden kan också bli aktuella.

Mikael Karlsson

Mikael Karlsson

– Vårt system kan ses som en förlängning av de avancerade logistiklösningar som redan används i många branscher i dag. Eftersom vi använder oss av självkörande fordon med noll avgasutsläpp och låga bullernivåer kan de sättas in när som helst under dygnet. I lösningen används befintlig väginfrastruktur och befintliga lastbärare, vilket gör att man enkelt kan hålla nere kostnaderna och integrera lösningen i den befintliga verksamheten, förklarar Mikael Karlsson, Vice President Autonomous Solutions.

Vagnparken består av självkörande elfordon som är kopplade till en molntjänst och en trafikledningscentral. Fordonen är utrustade med sofistikerade system för autonom körning. De kan fastställa sin aktuella position med centimeterprecision, övervaka omgivningen noggrant och analysera vad andra trafikanter gör, för att sedan agera med hög exakthet.

Vera_System_lowres

Trafikledningscentralen följer hela tiden transporterna och håller noga koll på varje fordons position, batteristatus, last, servicebehov och ett antal andra parametrar. Precis som vid industriella tillverkningsprocesser är hastigheten och flödet skräddarsydda för att höja leveransprecisionen och undvika onödig väntan. På så sätt kan man minimera slöseri i form av alltför höga lagernivåer och därmed öka tillgängligheten. För fordon som kör samma rutt sker en samverkan för att skapa ett optimalt flöde.

Transportlösningens inriktning på specifika typer av flöden, tillsammans med den förväntat kraftigt ökande mängden av transporter, gör att denna typ av lösningar kan bli ett komplement till traditionella fordon med en yrkesförare vid ratten.

Volvo Lastvagnars transportlösning kommer att fortsätta utvecklas under den närmaste framtiden i samarbete med utvalda kunder för prioriterade användningsområden.

_Q6A0328

Fakta

  • Volvo Lastvagnar utvecklar en ny typ av transportlösning för återkommande transporter med hög precision mellan fasta punkter, som ett komplement till dagens lösningar.
  • Transportlösningen består av självkörande, uppkopplade elfordon och en trafikledningscentral.
  • Fordonen används som dragbilsenheter och är kompatibla med befintliga lastbärare/släpvagnar.
  • Drivsystemet är helt elektriskt, fritt från avgasutsläpp och har låga bullernivåer. Drivlinan och batteripaketet är av samma typ som dem som används i Volvo Lastvagnars eldrivna lastbilar.