Trafikverket satsar en miljon kronor på elvägsprojektet vid Arlanda. Pengarna ska användas till projektering för att bygga en elväg för transporter mellan Arlanda flygplats och Rosersbergs logistikområde. Redan hösten 2015 kan elvägen testas i praktiken. På den här försökssträckan väljer man att satsa på Volvos lösning med spår nedfrästa i vägbanan. Scania har istället föreslagit luftledningar.

– Fördelen med just elvägar är att de enkelt kan integreras i befintligt vägsystem. Genom att förverkliga dem kan vi bidra till regeringens mål att bryta beroendet av fossilt bränsle. Det ligger helt i linje med NCC:s mål att bygga ett hållbart samhälle, säger Hans Säll, samordnare för affärsutveckling på NCC Roads.

elvägar

Trafikverket genomför just nu en unik innovationsupphandling av elvägar. Det ger sitt stöd för att en kilometer, utav den en mil långa vägen mellan Arlanda och logistikcentret i Rosersberg, ska elektrifieras. Sträckan kommer att trafikeras av lastbilar som går i skytteltrafik mellan flygplatsen och logistikcentret i Rosersberg.

Det ekonomiska stödet för projekteringen ges till ett namnstarkt konsortium med WSP Analys & Strategi, Kilenkrysset, Elways, NCC, e-Traction, Arlandastad Holding och Airport City Stockholm (samägt av Sigtuna kommun, Swedavia och Arlandastad Holding) och KTH. Den drivande kraften är uppfinnaren och en av ägarna till Elways, Gunnar Asplund som utvecklat tekniken.

– Tekniken bygger på en elskena i vägbanan som driver och laddar fordonen under resan. Nationellt betyder det att endast de stora motorvägarna, det vill säga 2 – 4 procent av vägnätet, behöver elektrifieras. Kortare resor mellan dessa vägar klaras med batteridrift. Utöver en stor sänkning av koldioxidutsläppen skulle de ge en lägre totalkostnad än dagens fossildrivna vägfordon, säger Gunnar Asplund, vd Elways.

Fullskaliga tester av tekniken bedrivs redan idag, vid Test track 2 i DRIVELAB Stockholm.

33 procent av koldioxidutsläppen i Sverige kommer från vägtrafiken, varav godstrafiken står för en tredjedel. Elvägar är ett effektivt och innovativt sätt för att nå både de transportpolitiska målen och målet att bli oberoende av fossilt bränsle till 2030. Konsultföretaget WSP har gjort beräkningar som visar att två tredjedelar av lastbilstransporterna i Sverige kan utföras på elvägar år 2030, vilket skulle reducera energianvändningen med cirka 10 TWh.

Lite fakta om Elways lösning för elektrifiering av våra vägar enligt deras beräkningar:

Att elektrifiera 2000 km vägar i Sverige med konduktiv matning beräknas kosta ungefär 80 miljarder kronor.

De elektriska ledarna är nerfällda i vägen och kan ej kommas åt genom att man går på vägen. Ledarna är uppdelade i kortare sektioner som bara är spänningssatta i samband med att fordon passerar. Strömmen kan bara slås på av fordon som kör med en viss fart och ligger sedan på en kortare stund.

Kontakten är utformad för att klara att ploga ur lätt snö. Packad snö röjd med en tillsats på plogbilarna. Is hanteras genom en av Elways patentsökt lösning.

Om alla Sveriges bilar skulle elektrifieras och bara körde på el skulle ungefär 25 TWh el behövas. Sverige använder idag ungefär 155 TWh el. Det innebär en ökning på 16 procent och motsvarar ungefär de planer som för närvarande finns på ökning av vindkraftsproduktionen.

Personbilar kan matas eftersom det krävs en liten och lätt kontakt för att överföra den nödvändiga kraften. Systemet dimensioneras för att mata lastbilar så det går att ta ut mer än vad en personbil behöver för bara batterimatning. Hjälp i uppförsbackar kan också erhållas.