En elväg för lastbilar mellan Helsingborg och Stockholm via Jönköping och satsning på laddplatser för tung vägtrafik på strategiska platser. Det är en del av det riktade samarbete som AB Volvo och Scania föreslår regeringen för att få fart på elektrifieringen av lastbilstransporterna. Det skriver Henrik Henriksson, VD, Scania och Martin Lundstedt, VD och koncernchef, AB Volvo tillsammans med Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, i en debattartikel i Dagens Industri idag.

För att det ska vara möjligt att nå klimatmålet för inrikes transporter om att minska utsläppen med 70 procent till 2030 (jmf. 2010) måste de tunga vägtransporterna snabbt bli fossilfria. Förutom en ökad produktion och användning av biodrivmedel måste en större del av trafiken elektrifieras.

Tekniken är nu mogen och de två stora svenska lastbilstillverkarna är nu beredda att göra stora satsningar på att elektrifiera lastbilstransporterna. Men för att de och deras kunder ska våga investera krävs att det finns en laddinfrastruktur, både för laddning som kan ske i anslutning till rast- och viloplatser och för laddning under körning – så kallade elvägar.

I artikeln föreslår företagen att staten ansvara för finansieringen av utbyggnaden av vägel så att elektrifiering av triangeln mellan Stockholm, Malmö och Göteborg kan ske snabbt. Man förslår att i ett första steg satsa på sträckor med höga trafikflöden. För fasta laddplatser föreslås rast- och viloplatser längs sträckorna Göteborg-Jönköping-Halmstad-Strömstad-Mariestad. För en första storskalig elväg föreslås sträckan Helsingborg-Jönköping-Stockholm

Även om man ännu inte beslutat om exakt vilken teknik man ska använda kan mycket av investeringarna göras redan nu. För ett samarbete med regeringen föreslår Fossilfritt Sverige, Volvo och Scania fem steg:

  1. Dra el till vägarna nu – bygg vägel. Det behövs en strategi som tydliggör vilken myndighet som är ansvarig för att få fram el till utvalda områden och beslutar om vägsträckor, samt vem som finansierar förstärkningen av elnätet.
  2. Nya beslutsprocesser krävs. Gör ”väg-el” till ett innovativt snabbspår för att pröva nya tillståndsprocesser för elnätet.
  3. Ta fram en utbyggnadsplan för lastbilsanpassad laddinfrastruktur. Företagen kan bidra med kunskap om transportflöden men regeringen behöver samordna arbetet.
  4. Gå från pilot till storskalig elväg nu! Det behövs inga ytterligare pilotprojekt utan Sverige bör satsa på en storskalig dragning på en längre sträcka där ett fåtal åkerier och väldefinierade transportköpare står för stor andel av transportflödet.
  5. Samarbeta med andra länder för att sätta en standard i EU. Sverige bör arbeta strategiskt t.ex med Tyskland och Frankrike för att sätta agendan för harmoniserade elvägssystem inom EU.

Detta är en del av arbetet med att göra Sverige till en permanent världsutställning för fossilfri teknik. Det är ett arbete som syftar till att främja svensk export av klimatsmarta lösningar för att öka företagens konkurrenskraft och bidra till att snabbare minska de globala växthusgasutsläppen.