GreenCharge II – en regional grön tillväxtmotor för omställningen till fossilfria transporter är en regional kraftsamling mellan kommuner, regioner, landsting, länsstyrelser, akademi och näringsliv som pågår t o m 20181231. Projektets medlemmar kommuner, landsting, regioner och företag visar vägen i omställningen genom att vara fossilfria senast 2020 i sina egna fordonsflottor. Projektet har intressenter från Småland, Öland, Blekinge och Halland med intresse från fler regioner.

Fokus ligger å ena sidan på kundnytta (enkelt, tillgängligt, kostnadseffektivt) för att kunna identifiera framgångsfaktorer och undanröja barriärer så att det blir naturligt för fler konsumenter att investera i fossilfria fordon och transporter och å andra sidan på affärsnytta som möjliggör nya företag och arbetstillfällen inom den gröna och koldioxidsnåla ekonomin. Projektet har som mål att resultera i följande under projekttiden fram till 20181231:

  1. minst 20 aktiva medlemmar (kommuner/landsting/regioner) samt 50 företag som deklarerar sina ambitioner i undertecknade avsiktsförklaringar
  2. minst 50 medverkande lokala och regionala företag/samarbetspartners som tillhandahåller erbjudanden om produkter och tjänster till projektets medlemmar som möjliggör en omställning till fossilfria fordon och transporter i ett regionalt perspektiv
  3. att medlemmarnas (kommuner/landsting/regioner) fordonsflottor (som organisation) ska ha ökat med minst 30 procentenheter avseende andel fossilfria fordon i slutet av projektperioden (20181231). Detta ses som ett delmål för att de ska kunna vara 100% fossilfria till år 2020. Detta mål går att översätta i antal fossilfria fordon.
  4. upprättande av 20 anpassade handlingsplaner hos medlemmarna som visar vägen till fossilfria transporter till år 2020
  5. kartläggning av behov av utbyggnad av erforderlig basinfrastruktur för gröna drivmedel/grön energi som möjliggör att nå ovan mål av fossilfria fordon. Det är rimligt att denna strategi innebär en infrastruktur bestående av minst 500 publikt tillgängliga laddplatser för elfordon vid projekttidens slut samt utbyggnad av minst 10 nya publika tankställen med förnybart drivmedel (ej el) under projekttiden (biogas, HVO-diesel, vätgas, biodiesel etc). Denna del omfattar även att analysera olika affärsmodeller för att driva grön infrastruktur på ett kommersiellt och hållbart sätt (se affärskoncept nedan).
  6. 500 MSEK i investeringar under projekttiden i fossilfria produkter och tjänster i regionen (extra uppföljning av investeringar sker på de affärsupplägg/erbjudanden som testas och analyseras i demonstrationerna).